Zpráva
Jazyk
Vyhledávání

Ručitelská a bezpečnostní rizika Kvalita se vyplatí, vám i vaší firmě

 • Bezpečnost při výrobě a plánování

 • Výhradní používání nových a výrobcem nebo legislativou schválených komponent

 • Výměna všech komponent, které jsou identifikovány jako slabiny, a tím pádem představují bezpečnostní riziko pro stroj a jeho provozovatele

 • Mytí a čištění každého sestavy před opravou

 • Více než 100 funkčních a zátěžových testovacích stolicích

 • Nejmodernější zkušební pomůcky pro diagnostiku závad

Mezinárodní směrnice zajišťují harmonizované standardy kvality v daném odvětví po celém světě. Výrobci kompletních a nekompletních strojů se řídí od 29. prosince 2009 bezpečnostními a zdravotními požadavky nové evropské směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Základ směrnic o strojních zařízeních tvoří obě nová nařízení 764/2008 ES a 765/2008 ES.

V první řadě mají tyto bezpečnostní směrnice chránit pracovníky před zraněním způsobeném manipulací se strojem. Zde je na jedné straně stejně jako před reformou zákona výrobce povinen dávat do oběhu adekvátně bezpečné výrobky, na straně druhé má různé povinnosti také provozovatel stroje.

Mimo jiné se musí postarat o odstranění nebo o co největší minimalizování rizik při používání stroje obslužným personálem. Z tohoto důvodu zákon předepisuje pravidelná školení personálu ohledně příslušných ochranných opatření. To pomáhá při zamezování ručitelských rizik v důsledku možných nehod, kterým jsou provozovatelé strojů po koupi vystaveni. Je tudíž zřejmé, že směrnice o strojních zařízeních se netýká pouze fáze projektování, ale také provozu a údržby.

Výhradním používáním nových a výrobcem nebo legislativou schválených komponent v rámci naší kompletní repase vás podpoříme v tom, že opravené sestavy budou odpovídat plnění bezpečnostně relevantních a zákonných požadavků. Tím budete s vaší údržbou „v bezpečí“ a neriskujete, že přijdete o povolení k provozu nebo že nebude zaručena bezpečnost práceživotnost vašich sestav.

Tím předcházíme ručitelským a bezpečnostním rizikům a zamezujeme hrozícímu výpadku stroje:

Čištění a revize – BVS Industrie-Elektronik

Každý sestava, který od nás obdržíte opravený, výměnou nebo jako náhradní díl, byl profesionálně vyčištěn. To předchází chybným funkcím vyvolaným znečištěním, a prodlužuje se tak životní cyklus vašeho sestavy.

Funkční a zátěžový test – BVS Industrie-Elektronik

Disponujeme více než 100 funkčními a výkonovými testovacími zařízeními, která simulují provoz sestavy ve výrobě, tato testovací zařízení jsme buď získali exkluzivně od výrobce, nebo byla zkonstruována v našem vývojovém oddělení podle přísných předpisů výrobce.

icons 02

K opravě používáme nové a výrobcem nebo legislativou schválené komponenty.

Preventivní výměna – BVS Industrie-Elektronik

Při každé opravě a u všech našich výměnných a náhradních sestav na skladě vyměňujeme v rámci kompletní repase všechny komponenty, které podléhají opotřebení podmíněnému používáním nebo stárnutím.

Zkušební prostředky pro diagnostiku závad – BVS Industrie-Elektronik

Používáme nejmodernější zkušební pomůcky pro diagnostiku závad jako např.

 • termokamery
 • logický tester
 • Reworkstation
 • Flying Prober
 • měřicí přístroj VI
 • programovací přístroj
Certifikace DIN ISO – BVS Industrie-Elektronik

Od roku 2008 máme certifikát ISO 9001 Management kvality a od roku 2017 jsme také certifikováni podle normy pro environmentální management ISO 14001.

Kromě toho pracuje naše interní zkušební laboratoř podle přísných požadavků normy ISO TS16949/VDA 6.4.

Další vzdělávání našich servisních techniků – BVS Industrie-Elektronik

Pro trvalé zajištění nejvyšší kvality v našich procesech a výkonech vzděláváme nepřetržitě dál naše odborně kvalifikované inženýry, techniky a elektrotechniky.

Co upravuje směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES?

Evropská směrnice 2006/42/ES, známá také jako směrnice o strojích, je významným právním předpisem Evropské unie, který upravuje oblast bezpečnosti strojů a ochrany práce. Byla vypracována s cílem zaručit vysokou úroveň bezpečnosti výrobků pro stroje na evropském trhu a zároveň usnadnit volný pohyb zboží v rámci EU.

Směrnice 2006/42/ES o strojích není ve skutečném smyslu nařízením, ale směrnicí. To znamená, že musí být členskými státy převedena do vnitrostátního práva. V Německu se to například provádí prostřednictvím zákona o bezpečnosti výrobků a nařízením o strojích.

Směrnice o strojích stanoví základní požadavky pro stroje s cílem zaručit bezpečnost osob, které s nimi přicházejí do styku. Týká se nejen průmyslových strojů, ale také běžných předmětů, jako jsou domácí spotřebiče, nářadí nebo hračky, které mají určitý způsob fungování.

Důležitým aspektem směrnice o strojích je posouzení rizik. Výrobci musí provést důkladnou analýzu za účelem identifikace potenciálních rizik a přijetí vhodných opatření k jejich snížení. To může zahrnovat použití relevantních norem, které jsou zmíněny ve směrnici o strojích. Normy jsou technické dokumenty, které stanovují požadavky, postupy a směrnice pro určité výrobky nebo služby.

Směrnice o strojích také stanoví, že stroje musí být označeny značkou CE, aby prokázaly jejich shodu s požadavky. Označení CE je značka, která ukazuje, že výrobek splňuje platné evropské předpisy a může být volně prodáván na vnitřním trhu EU.

Směrnice 2006/42/ES o strojích je velmi důležitá pro zajištění jednotné úrovně bezpečnosti strojů v EU. Přispívá ke snižování pracovních úrazů, zlepšování ochrany práce a ochraně spotřebitelů před potenciálními nebezpečími. Díky stanovení jasných požadavků a postupů poskytuje směrnice výrobcům jasný základ pro konstrukci a distribuci bezpečných strojů.

Celkově směrnice o strojích 2006/42/ES představuje důležitý právní rámec, který zajišťuje bezpečnost strojů v Evropě a přispívá k harmonizaci vnitřního trhu.